About Us Ambassadors of India to Ireland

LIST OF INDIAN AMBASSADORS TO IRELAND

Sl. No.

Name

From

To

1

V.K Krishna Menon*

1949

1952

2

B.G Kher*

1952

1954

3

Vijaya Lakshmi Nehru Pandit *

1955

1961

4

M.C. Chagla*

1962

1963

5

Raj Krishna Tandon

1965

1968

6

Anthony Grevi  Meneses

1968

1971

7

S V Patel

1971

1974

8

Prithi Singh

1975

1977

9

Nagendra Nath Jha

1977

1979

10

Manabendra Shah

1980

1983

11

Kiran Kumar Doshi

1983

1986

12

Prem Shunker

1986

1990

13

R C Arora

1990

1991

14

C.P. Ravindranathan

1991

1992

15

S. N. Puri

1992

1994

16

H C S Dhody

1995

1998

17

Chokila Iyer

1999

2001

18

Prabhakar Menon

2001

2003

19

Saurabh Kumar

2003

2007

20

P.S. Raghavan

2007

2011

21

Debashish Chakravarty

2011

2013

22

Radhika Lal Lokesh

2013

 2016

23

Vijay Thakur Singh

2016

 2018

24

Sandeep Kumar

2018

2021

25

Akhilesh Mishra

2021

 

 

*Accredited from UK